Spring til indhold

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven - Langelinie 193

Opføre enfamiliehus Langelinie 193

I henhold til bestemmelserne i §16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 27. november 2019, med hjemmel i samme lovs §65 stk. 1, meddelt dispensation til:

Opførelse af enfamiliehus, Langelinie 193

matr.nr. 6 zy, Hunderup, Odense Jorder

 

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

 

Hvem kan klage og hvordan?

Afgørelsen kan inden den 27. december 2019 påklages efter Naturbeskyttelseslovens §78.

Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’. Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

Opdateret 29-11-2019

By- og Kulturforvaltningen