Spring til indhold

Langagervej 1 dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til bl.a. platform

Langagervej 1 - dispensation til platform. trappe og handicapvenlig sti.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 17. maj 2023, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

 

Etablering af platform, trappe og handicapvenlig sti på ejendommen Langagervej 1

matr.nr. 1n, Birkum By, Fraugde.


Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

 

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 14. juni 2023 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

 

Der er samtidig givet landzonetilladelse på Langagervej 1.

By- og Kulturforvaltningen