Spring til indhold

Kærbygårdevej 15, Odense SØ. Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Nyttiggørelse af nedknust sanitet ved Motorsport Center Fyn ApS, Kærbygårdevej 15.

Odense Kommune har givet Motorsport Center Fyn ApS godkendelse til nyttiggørelse af nedknust sanitet under asfaltbanen på ejendommen.

 

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Odense Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven).

 

Alle kan få aktindsigt i sagen.

 

Der kan klages over afgørelsen via Klageportalen. Klagen skal være modtaget senest ved klagefristens udløb den 04.04.2019 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byggesag og Støj, Nørregade 36-38, 5000 Odense C, tlf. nr. 65 51 24 94.

 

Du kan læse Miljøgodkendelsen for Kærbygårdevej 15 inkl. godkendelsesbrev, klagevejledning, miljøteknisk redegørelse og vilkår og du kan se VVM-screeningsskema for Kærbygårdevej 15.

By- og Kulturforvaltningen