Spring til indhold

Hospitalsringen 2/Glisholmvej 2

Dispensation fra skovbyggelinien.

I henhold til bestemmelserne i § 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 10. januar 2020, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til etablering af cykelsti og stibro over Killeruprenden, i tilknytning til nyt OUH.

Dispensation fra skovbyggelinje jf. Naturbeskyttelseslovens § 17, Matr.nr. 4a, Killerup, Odense Jorde, beliggende nord for Hospitalsringen 2.

 

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 65 51 24 62.


Hvem kan klage, og hvordan?

 

Afgørelsen kan inden 7. februar 2020 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen