Spring til indhold

Hole Skovvej 70 - dispensation efter naturbeskyttelsesloven til terrænregulering

Hole Skovvej 70 - dispensation efter naturbeskyttelsesloven til terrænregulering.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 3. februar 2023, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

Den anlagte ridebane og de dertilhørende mindre indhegninger, da disse forhold er etableret uden den nødvendige forudgående dispensation hertil.

Dispensationen behandler ikke bebyggelse, men kun terrænregulering - Hole Skovvej 70

matr.nr. 47, Korup By, Trøstrup-Korup

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 3. marts 2023 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen