Spring til indhold

Hestehaven - Naturbeskyttelsesloven - opsætning af banner

Hestehaven - Naturbeskyttelsesloven - opsætning af banner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 21 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 9. december 2022 truffet afgørelse om:

Opsætning af banner (16 x 16 meter), Hestehaven 51

matr.nr. 18a, Hjallese by, Dalum

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 6. januar 2023 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen