Spring til indhold

Gundersøvej 40 - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af kvægproduktionen på Gundersøvej 40. 5491 Blommenslyst søger om en § 16a miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Der ansøges i den aktuelle sag om udvidelse af produktionsarealet fra 4423 m2 til 10527 m2. Produktionsarealet skal, inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne, anvendes til kvægproduktion. Den ansøgte udvidelse ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. De udvidelsesmæssige ændringer omfatter forlængelse af kostalden, en ny ungdyrstald, udvidelse af ensilagepladsen og en tilbygning til kostalden med en ny malkekarrusel. Den nye ungdyrstald vil blive placeret enten nord eller vest for de eksisterende bygninger.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen. Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 28. november 2019.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2588 eller 6551 2525, mail: miljo@odense.dk

Ansøgningsmaterialet:

Ansøgningsskema nr. 214112
Miljøkonsekvensrapport

By- og Kulturforvaltningen