Spring til indhold

Gartneriet Møllerhøj - afgørelse om ikke VVM-pligt

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt vedrørende regnvandshåndtering på Gartneriet Møllerhøj.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10c dræning og 10g opstuvning af vand. 
 
Odense Kommune har afgjort at projektet, der omfatter en omklassificering af drænledning og etablering af 4 tanke til forsinkelse af regnvand. ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt) jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 1225 af 25/10/2018. 
 

Afgørelse og ansøgning:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 20. maj 2020.

 

By- og Kulturforvaltningen