Spring til indhold

Fortov og udsigtsplatform ved Filosofgangen – afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt, det vil sige ikke krav om miljøvurdering i forbindelse med etablering af fortov og udsigtsplatform ved Filosofgangen.

Odense Kommune har afgjort, at projektet med fortov og udsigtsplatform ved Filosofgangen ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligt) i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se klagevejledning. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen