Spring til indhold

Fjernvarmeforsyning af Gartnerbyen - afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af Gartnerbyen etape 2+3

Odense Kommune har afgjort, at projektet om fjernvarmeforsyning af Gartnerbyen område 2+3 ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

 

Kommunens afgørelse inklusiv screeningsskema

 

 

 Klage

Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       Industri og Klima

Erhverv og Bæredygtighed                                    

By- og Kulturforvaltningen