Spring til indhold

Fangelvej 36, 38 og 40 - Fornyet vandindvindingstilladelse

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring med DGU nr. 145.2120 og 145.2116 beliggende på matrikel nr. 5u, 5x og 5v Fangel By, Fangel, til vanding af prydplanter og drikkevand .

Der gives tilladelse til indvinding af 9.800 m3 vand pr. år til vanding af gartneri og forsyning med drikkevand til gartneriet, samt boliger på Fangelvej 36, 38 og 40

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, se afgørelsens klagevejledning.

Se vandindvindingstilladelse


Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk


Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur 
 

By- og Kulturforvaltningen