Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af regnbed og sø ved Fangelvej 35

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om etablering af regnbed og sø ved Fangelvej 35.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10g. Dæmninger og andre anlæg til
opstuvning eller varig oplagring af vand.

Odense Kommune har afgjort at projektet, der omfatter etablering af regnbed og sø ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens-vurdering (VVM-pligt) jævnfør Lovbekendtgørelse nr 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest fredag d. 17. juni 2022.

By- og Kulturforvaltningen