Spring til indhold

Etablering af jordvold på Falen 227 - Afgørelse om ikke VVM pligt

Afgørelse om ikke VVM pligt - Etablering af jordvold på Falen 227 i forbindelse med terrænregulering i forlængelse med opførelse af flere padeltennisbaner og en parkeringsplads.

Odense Kommune vurderer, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er VVM-pligtigt.

Klage
Der er 4 ugers klagefrist med mulighed for at påklage Odense Kommunes afgørelse. Se vedlagt klagevejledning.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen