Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM pligt for regulering af Everenden i Stige

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om regulering af Everenden i Stige.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f. Regulering af vandløb. samt 10g Dæmninger og andre anlæg.

Odense Kommune har afgjort at projektet, der omfatter regulering af vandløb ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt) jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 973 af 25/06/2020.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest torsdag d. 23. sep. 2021.

By- og Kulturforvaltningen