Spring til indhold

Etablering af solceller ved Svendborgmotorvejen - afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af solceller ved Svendborgmotorvej.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om etablering af solceller på et cirka 70 ha stort areal med enkelte mindre jordvolde ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Klage
Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se klagevejledning. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.


By- og Kulturforvaltningen