Spring til indhold

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Sdr. Boulevard 180

Legeplads på Sdr. Boulevard 180 - Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

AFGØRELSE EFTER NATURBESKYTTELSESLOVEN

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 3. juli 2019, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

 

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Afgørelsen kan inden 1. august 2019 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

Opdateret 11-10-2019

By- og Kulturforvaltningen