Spring til indhold

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, Brogårdsvej 75

Dispensation til udvidelse af Ådalskolens faciliteter og opførelsen af børnehave på Brogårdsvej 75

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 18. september 2020, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

 

Udvidelse af Ådalskolens undervisnings- og idrætsfaciliteter, samt opførelsen af en ny tilhørende børnehave på Brogårdsvej 75

matr.nr. 42b, Fangel by, Fangel

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 16. oktober 2020 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

 

Du kan også læse landzonetilladelsen til udvidelse af Ådalskolens undervisnings- og idrætsfaciliteter samt opførelsen af en ny tilhørende børnehave på Brogårdsvej 75

 

By- og Kulturforvaltningen