Spring til indhold

Dalumvej 189

Dispensation fra åbeskyttelseslinje Dalumvej 189.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 25. maj 2022, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til etablering af asfalteret vendeplads, 80 m2 nedrivningsbed (LAR-bed) samt 50 m2 parkeringsplads, med permeabel belægning

På følgende ejendomme/matrikler:

Matr.nr. 14ak Hjallese By, Dalum på adressen Dalumvej 189, 5260 Odense S og matr.nr. 14ai Hjallese By, Dalum på adressen Lilletoften Havekoloni 110, 111 og 112, 5260 Odense S.

 

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

 

Afgørelsen kan inden 22. juni 2022 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

 

 

By- og Kulturforvaltningen