Spring til indhold

Dalum Papirfabrik

Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Odense Kommune har afgjort at etablering af boligområde samt regnvandsbassiner på Dalum Papir ikke udløser VVM-pligt og hermed krav om miljøkonsekvensvurdering i medfør at Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

 

Afgørelse om ikke-VVM pligt

VVM Screeningsskema

Ansøgning Vand Center Syd

Ansøgning MT Højgaard A/S

 

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige inden den 25. juli 2019.

 

Klagevejledning

By- og Kulturforvaltningen