Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt – fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven af fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst (Lokalplan 4-867).

Odense Kommune har afgjort, at projektet om fjernvarmeforsyning af lokalplanområdet ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse inkl. screeningsskema

Klage
Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       

Industri og Miljø

Bæredygtighed og Mobilitet

By- og Kulturforvaltningen