Spring til indhold

Christiansgade 106 - dispensation efter naturbeskyttelsesloven til enfamliehus

Christiansgade 106 - dispensation efter naturbeskyttelsesloven til enfamliehus, carport og terrasse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 og § 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 9. september 2022, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

Opførelse af 165 m2 enfamiliehus, 37 m2 carport og 16 m2 terrasse, Christiansgade 106

matr.nr. 132a, Ejby, Odense Jorder.


Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 7. oktober 2022 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen