Spring til indhold

Christiansgade 104 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til tilbygning

Tilbygning til garage - Christiansgade 104.

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

I henhold til bestemmelserne i § 16 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 7. april 2021, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

 

Opførelse af 42 m2 tilbygning til eksisterende garage på ejendommen:

Christiansgade 104

Matr.nr. 10az, Ejby, Odense Jorder

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Afgørelsen annonceret på Odense.dk den 12. april 2021. 

 

Hvem kan klage, og hvordan?


Afgørelsen kan inden 10. maj 2021 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.

Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.
Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen. 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen