Spring til indhold

Campusvej 55 afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til opførelse af bygning til SDU

AFGØRELSE EFTER NATURBESKYTTELSESLOVEN

I henhold til bestemmelserne i § 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 12. september, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til opførelse af bygning til Syd Dansk Universitet (SDU), Mærsk Mckinney Instituttet.

  • Dispensation vedr. skovbyggelinje jf. Naturbeskyttelseslovens §17, Campusvej 55, matr.nr. 4a, Killerup, Odense Jorder

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 65 51 24 62.

Afgørelsen kan inden 10. oktober påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

Opdateret 11-10-2019

By- og Kulturforvaltningen