Spring til indhold

Birkum Kohave - Rørlægning af afløb - Afgørelse om ikke-VVM

Afgørelse om ikke VVM-pligt, det vil sige ikke krav om miljøvurdering i forbindelse med rørlægning af afløb fra Birkum Kohave.

Odense Kommune har afgjort, at projektet med rørlægning af afløb fra Birkum Kohave ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligt) i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Klage
Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se afgørelsens klagevejledning. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.


By- og Kulturforvaltningen