Spring til indhold

Bindekildevej 80 - §16b-tilladelse til husdyrbrug

Odense Kommune meddeler miljøtilladelse til udvidelse af kvægbruget på Bindekildevej 80, 5250 Odense SV.

Ejendommen er en kvægproduktion hvor der er søgt om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet fra 320 m2 til 2498 m2. Udvidelsen sker primært ved bygning af en ny kostald og en ny ungdyrstald umiddelbart vest for ejendommens eksisterende byggeri. 

Odense Kommune har behandlet ansøgningen efter §16b i lov nr. 520 af 01/05/2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og har vurderet, at det ansøgte ikke medfører forøget forurening eller forøgede gener for omboende. 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal være tilgængelig for kommunen senest mandag den 26. juli 2021 for at blive behandlet. Klagevejledning fremgår af miljøtilladelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen