Spring til indhold

Bellinge Vandforsyning - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved justering af vandindvindingstilladelsen

Odense Kommune har meddelt Bellinge Vandforsyning justeret vandindvindingstilladelse på 280.000 m3 pr. år svarende til summen af de tidligere vandværkers indvindingstilladelser.

Bellinge Vest Vandværk og Bellinge Øst Vandværk blev pr. 1. januar 2019 sammenlagt til Bellinge Vandforsyning.

 

Der er lavet en VVM-screening af indvindingens påvirkning efter bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Odense Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at en fortsat vandindvinding med op til 280.000 m3 pr. år til almen vandforsyning ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt). 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger fra annonceringen, det vil sige den 16. oktober 2020.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk.

 

Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima

 

By- og Kulturforvaltningen