Spring til indhold

Allesøvej 87 – afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af vandindvindingstilladelse

Gartneriet Mogens Eriksen har søgt om fornyelse af tilladelse til indvinding af 12.500 m3 grundvand pr. år til gartneriet på Allesøvej 87, 5270 Odense N, matrikel nr. 35e, Allesø by, Allesø.

Vandet skal anvendes til vanding af prydplanter og evt. forsyning af ansatte med drikkevand – under forudsætning at vandkvaliteten forbedres. Ansøger har ansøgt om at indvinde 12.500 m3 grundvand pr. år. 

Odense Kommune har vurderet, at gartneriet ikke har et tilstrækkeligt areal til at have brug for denne mængde. Kommune har ikke langt sig fast på en indvindingsmængde endnu, men mængden bliver sandsynligvis mindre end 12.500 m3. I VVM-screeningen er der dog taget udgangspunkt i en indvindingsmængde på 12.500 m3.
I denne forbindelse er der foretaget en screening af det ansøgtes indvirkning på miljøet efter bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning. Odense Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af projektet. Yderligere oplysninger kan læses i afgørelsen samt screeningsskemaet.

 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 18. december 2019.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt inkl. klagevejledning
Anmeldeskema

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 38, 5000 Odense C, tlf. nr. 65 51 25 25

 

Mobilitet og Bæredygtighed
Natur og Klima

By- og Kulturforvaltningen