Spring til indhold

Afgørelse om nedlæggelse af enkelte kolonihaver ved HF Lilletoften

Afgørelse om nedlæggelse af ca. 1650 m² kolonihavelodder ved H/F Lilletoften.

Odense Kommune har truffet afgørelse om nedlæggelse af ca. 1650 m2 kolonihavelodder som i dag er en del af H/F Lilletoften efter kolonihavelovens § 4, stk. 1 og 21. Samtidig med oprettelse af ca. 4.000 m2 kolonihaveareal ved H/F Solvang. Nedlæggelsen sker af væsentlige samfundsmæssige hensyn, da projektet omhandler forsyningssikkerheden ved at muliggøre en udvidelse af Dalum Vandværk.

 

Klage

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se klagevejledning i afgørelsen. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen