Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM - Aulkærvænget

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for Aulkærvænget for Lokalplan nr. 5-757.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om fjernvarmeforsyning af boliger i henhold til Lokalplan 5-757 ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse

VVM-screening

 

 

Klage

Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       Industri og Klima

Erhverv og Bæredygtighed                 

By- og Kulturforvaltningen