Spring til indhold

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af Udviklingsplan for Nørrebro

Der skal ikke foretages en miljøvurdering af Udviklingsplan for Nørrebro.

Odense Kommune har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Udviklingsplan for Nørrebro jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25. okt. 2018).

Udviklingsplanen udgør det overordnede administrative grundlag for efterfølgende planlægning i området. Udviklingsplanen vurderes ikke i sig selv at have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Miljøscreeningen har således ikke givet anledning til, at der skal laves en egentlig miljøvurdering med tilhørende miljørapport.

 

Klagevejledning

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

 

For at danne et overblik over, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

 

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Du kan klage over kommunens afgørelse indenfor fire uger, det vil sige senest den 17. juni 2019.

 

En afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene indenfor 6 måneder. Dette sker som civilt søgsmål.

 

Klage over miljøvurdering

Du sender en klage vedrørende screeningsafgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af planen til Planklagenævnet via Klageportalen.

 

Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen.

 

Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

Undtaget for digital selvbetjening

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense Kommune, Byudvikling.

 

Vi videresender herefter anmodningen til det relevante klagenævn, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Borgmesterforvaltningen