Spring til indhold

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ålemarksgyden 67

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ålemarksgyden 67,
5270 Odense N.

Ejeren af svineproduktionen på Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N har ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a.

 

Produktionsanlægget på Ålemarksgyden kan i dag lovligt benyttes til årlig produktion af 950 årssøer og 30000 smågrise (7,0-13 kg). Produktionsarealet til denne produktion omfatter i alt 3510 m2.

 

Ansøger ønsker at konvertere ejendommens nuværende miljøgodkendelse til svineproduktionen over på ny lovgivning. Med ændring af husdyrbrugloven i 2017 angives der ikke længere antal dyr i en miljøansøgning, men et produktionsareal.

 

Der ansøges i den aktuelle sag om godkendelse af det eksisterende produktionsareal, der som nævnt omfatter 3510 m2.

 

Der sker således ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med det ansøgte og der sker heller ingen forøget lugt- eller ammoniakafgivelse fra produktionsanlægget. Der er således udelukkende tale om, at virksomheden ønsker en ny miljøgodkendelse efter den nye lovgivning, som giver en mere fleksibel drift i forhold til svineproduktionen. F.eks. vil der være større valgfrihed for landmanden til af producere smågrisene i et ændret vægtinterval. I dag må de kun produceres i vægtintervallet 7,0-13 kg.

 

Ansøgningen omfatter et ansøgningsskema nr. 234430 og en miljøkonsekvensrapport. Disse kan tilgås via nedenstående links.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen. Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 29. juni 2022.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne m.v. har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også anmode om at få tilsendt en kopi af udkastet.

 

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, e-mail: miljo@odense.dk.


Ansøgningsmaterialet:

By- og Kulturforvaltningen