Spring til indhold

Ågade 69 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - udhus mm

Ågade 69 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - udhus mm

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 og § 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 21. maj 2021, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

 

Opførelse af tilbygning på 14,2 m2 til garage, ændret anvendelse til udhus (værksted/depotrum) - Ågade 69

matr.nr. 7bu, Næsby By, Næsby

 

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 18. juni 2021 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

 

 

By- og Kulturforvaltningen