Spring til indhold

Å og skovbyggelinie og naturbeskyttelse Banedanmark

Å- og skovbyggelinie, samt naturbeskyttelse i forbindelse med Banedanmarks hastighedsopgradering.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I henhold til bestemmelserne i § 16 og § 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 2. juni 2022, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, truffet afgørelse om dispensation fra åbeskyttelseslinjen samt en ’ikke-afgørelse’ vedrørende skovbyggelinjen i forbindelse med Banedanmarks hastighedsopgradering.

 

Afgørelsen vedrørende dispensation omhandler følgende matrikler:

Matr.nr. 32, 8d, 3b og 8a Fraugde-Kærby By, Fraugde

 

Ikke-afgørelsen jf. naturbeskyttelseslovens §17 omfatter følgende ejendomme:

Matr.nr. 2c, 25a, 32, 4d, 3r, 7000e, 7000b, 5a, 2c, Fraugde-Kærby By, Fraugde

Matr.nr. 60, 22p, 21c, 23h, 23f, 23g og 23i, Åsum By, Åsum

Matr.nr. 1su, 529, 533g Åløkkegård Hgd., Odense Jorder

Matr.nr. 6y, 40 og 7000t, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder

Matr.nr. 533g, 1vu, 1vp, 1su, 529 Åløkkegård Hgd., Odense Jorder

Matr.nr. 42, 7000h, 10c, 533g, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder

Matr.nr. 2k, 42, 6ag, 10c, 10a, 40, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder

Matr.nr. 42, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

Afgørelsen kan inden 30. juni 2022 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen