Spring til indhold

6v Højme By, Sanderum - Tilladelse til etablering af minivådområde

Odense Kommune har den 26. oktober 2020 givet tilladelse til regulering af dræn for at etablere et minivådområde på matr. nr. 6v Højme By, Sanderum.

Etableringen af minivådområdet består i at åbne et dræn (rørlagt vandløb) og fra et sedimentationsbassin lede vandet igennem minivådområdet. Her renses vandet inden det ledes tilbage til hoveddrænet og derfra til det private vandløb Lettebæk.

Tilladelsen er givet i medfør af vandløbsloven (Bekendtgørelsen af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019).

By- og Kulturforvaltningen