Spring til indhold

5x Stegsted By, Paarup - Afgørelse om skovrejsning

Afgørelse om ikke VVM-pligt i sag om skovrejsning

Odense Kommune har modtaget en anmeldelse om skovrejsning.

 

Odense Kommune har afgjort, at projektet ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

 

Se dokumenter fra sagen:
Ansøgnings- og screeningsskema
Afgørelse

  
Klage og spørgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning. 

By- og Kulturforvaltningen