Spring til indhold

1a Sanderumgård Hgd, Davinde - Afgørelse om ikke VVM-pligt i sag om skovrejsning

Odense Kommune har modtaget en anmeldelse om skovrejsning.

Dokumenter:
Ansøgnings- og screeningsskema
Afgørelse

Odense Kommune har afgjort, at projektet ikke udløser VVM-pligt - jævnfør lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 
 

Klage og spørgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning

 

By- og Kulturforvaltningen