Spring til indhold

11ai Brændekilde By, Brændekilde - Skovrejsning

Odense Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om skovrejsning ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Klage og spørgsmålsvejledning

Afgørelsen kan efter planlovens § 58 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens vejledning. 

 

By- og Kulturforvaltningen