Søg tilskud til koncertrækker og musikfestivaler

Afholder du min. fire koncerter i Odense på et år, har du mulighed for at søge tilskud til koncertrækker og musikfestivaler via Musikpuljen og Statens Kunstfond.

Foto: Odense Symfoniorkester

Kontaktinformation

Få hjælp til selvbetjening

24 63 75 23

Kontakt vedr. Musikpuljen

Mail: stoettetilmusik@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Digital post

Musikpuljen

Tilskud til koncertrækker og musikfestivaler er en af Musikpuljens tre tilskudsordninger. Det er Odense Musikudvalg, der behandler ansøgningerne.

Hvordan fungerer ordningen?

Tilskud til koncertrækker gives som et kontant tilskud til arrangører, der minimum afholder fire koncerter om året med entré og tarifmæssig honorering af musikerne.Koncerterne kan eksempelvis fordeles over flere måneder eller indgå i en musikfestival over få dage. Ordningens formål er at yde lokal medfinansiering til ansøgninger ved Statens Kunstfonds puljer til ”Koncertvirksomhed” og ”Musikfestivaler”.

Hvem kan søge?

Musikforeninger, koncertforeninger, musikfestivaler og andre koncertarrangører inden for alle genrer.

Ansøgningsfrister:

Der søges om tilskud til koncertrækker og musikfestivaler i det efterfølgende kalenderår. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsfristen er placeret, så det er muligt for ansøgeren samtidigt (eller i umiddelbar forlængelse) at søge statens puljer, hvor der lægges vægt på lokal medfinansiering f.eks. kommunalt tilskud.

Krav for at kunne modtage tilskud til koncertrækker eller musikfestivaler:

 • at der afholdes mindst fire koncerter inden for et kalenderår
 • at koncertaktiviteterne har offentlig adgang, og at der tages entré
 • at koncertarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere
 • at de koncerter, der er ansøgt tilskud til, afholdes i Odense Kommune
 • at der søges tilskud fra statens pulje til "Koncertvirksomhed" eller statens pulje til "Musikfestivaler"
 • at der opnås statslig eller anden ekstern medfinansiering på mindst 50%

Hvordan vurderes ansøgningen?

Odense Musikudvalg foretager en faglig vurdering af koncerternes art, repertoire, omfang og kvalitet og lægger i bedømmelsen af ansøgningerne vægt på:
 • I hvilken grad koncertrækken understøtter Odense Kommunes kulturpolitik, herunder Kulturpolitikkens fire indsatsområder:
  • Synlighed indadtil og udadtil
  • Udvikling i samarbejde
  • Urban stemning
  • #VildOdense
 • At koncerterne er til gavn for Odenses musikliv
 • At koncerterne er økonomisk bæredygtige, herunder:
  • at der til koncerterne søges/modtages anden ekstern medfinansiering (f.eks. fra fonde, puljer, sponsorater m.v.).
  • at der er en fornuftig egenfinansiering gennem entréindtægter, barsalg m.v.
 • At der sker udvikling og fornyelse af koncertprogrammet fra år til år.

Odense Musikudvalg vurderer desuden, om projektet er realiserbar i forhold til arrangørens engagement og kompetencer til at gennemføre koncerterne, og om koncerterne er attraktive, tilgængelige og appellerer til det odenseanske publikum.

Ansøgningsvejledning

Du søger ved at udfylde det elektroniske ansøgningsskema. Du vil bl.a. blive bedt om at uddybe beskrivelse, formål, målgruppe og markedsføring og vedhæfte musikpuljens budget- og regnskabsskema som bilag. Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du starter med skemaet.

Når du har ansøgt

Odense Musikudvalg behandler ansøgningerne på deres møde den 11. september 2017. Du kan forvente svar senest en uge derefter. 

Torsdag den 7. september har du mulighed for at møde repræsentanter fra Odense Musikudvalg i Kulturkontakten og uddybe din ansøgning mundtligt.

Svaret på ansøgningen bliver sendt til email-adressen, der er oplyst i ansøgningen, og med Digital Post til den konto, som er tilknyttet det CVR-nummer/CPR-nummer, som er oplyst på ansøgningen.

Læs hvordan du opretter Digital Post til din forening/virksomhed.

Får I bevilget tilskud til koncertrækker, fremgår beløb og vilkår af bevillingsskrivelsen.

Vær opmærksom på, at beløbet reguleres, hvis medfinansiering fra andre parter end Odense Kommune bliver mindre end den kommunale bevilling.

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

Krav til afrapportering

Senest 3 måneder efter sidste koncert i koncertrækken skal der afrapporteres for tilskuddets anvendelse til Odense Kommune. Afrapporteringen skal bl.a. indeholde regnskab, en kort skriftlig beretning, samlet publikumstal, links og fotos, og den skal indsendes gennem puljens digitale formular til afrapportering.

Vi anbefaler, at du forbereder tekster og bilag, inden du udfylder formularen.

Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med det budget, der blev fremsendt sammen med ansøgningen. Sammen med regnskabet vedhæftes underskrevet ledelseserklæring (skabelon findes på bagerste side af bevillingsskrivelsen).

Beretningen skal kort dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt. Vi er desuden glade for at høre om de erfaringer I har gjort jer, og om projektet har levet op til jeres forventninger.

Odense Kommune kan kræve at få fremsendt en revisionserklæring i forbindelse med tilskud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

 

Nyttige links

Opdateret 25-10-2017

By- og Kulturforvaltningen