Vådområder

Generel information og særlige projekter

Vådområder generelt

Vådområder er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand. Vandet kan enten ligge over jordens overflade som en permanent sø eller findes i dybder op til 1 meter fra jordens overflade.

Ligger vandet under 1 meter fra jordens overflade, kan arealet anvendes til dyrkning af landbrugsafgrøder og vil ofte være ”under plov”. 


De mest tørre dele af et vådområde udgøres af enge, hvor kreaturer og heste kan græsse. Bliver arealet mere vådt - vand mindre end en halv meter fra jordens overflade - betegnes det ofte som mose eller sump.


Drænvand fra dyrkede marker indeholder ofte et overskud af kvælstof, som stammer fra husdyr- eller kunstgødning. Drænvand ledes oftest ud til et nærliggende vandløb. Under kraftige regnskyl oversvømmer mange kloaksystemer til de samme vandløb, som i sidste ende løber ud i fjorden.


Det specielle ved vådområder er, at der i vandmættet jord findes bakterier, der lever af kvælstof. Derfor kan genskabelsen af vådområder hindre, at vandløbenes overskud af kvælstof ender i fjorden. Det kvælstofholdige vand kan i fjorden medvirke til algeopblomstring og i sidste ende iltsvind.

Se også folderen om vådområder.

Odense Kommune ligger i oplandet til Odense Fjord (se mere om dette under Vandoplandsgrupper). Stort set al regn, som falder i Odense Kommune, ender i Fjorden. Inden dette sker, siver vandet gennem markerne ned i drænsystemer, og fra gader og huse ned i kloakken.

 

Vådområdet Kærby Mose

I december 2011 afsluttede Odense Kommune en forundersøgelse af et nyt over 62 hektar stort vådområde i Kærby Mose øst for Fraugde. Forundersøgelsesrapporten kan hentes her.

 

I 2012 blev der arbejdet videre med projektet og de involverede lodsejere frem mod en mulig realisering i 2014/2015.


Samme år fik Odense Kommune fik midler til at etablere vådområdet ved Kærby Mose. Anlægsarbejdet gik i gang efter høst i 2014, og i midten af oktober 2014 kunne det nye vådområde indvies.

 

Oversigtskort Kærby Mose

 

Projektet omfattede ca. 38 hektar, som nu er omdannet til vådområde, der er med til at fjerne kvælstof fra markernes drænvand, inden det ender i Odense Fjord. Kvælstoffjernelsen vil være på ca. 4,9 tons pr år. 

 

Selvom projektets primære formål har været at optimere kvælstoffjernelsen, har projektet også været med til at øget naturværdierne i området betydeligt fx som følge af bedre muligheder for afgræsning, forbedring af ca. 2,5 km vandløb og etableringen af to vandhuller. Projektet har også øget de rekreative muligheder, fx er et stisystem blevet forbedret.

Projektet er finansieret af EU Landdistriktsmidler og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Kærby Mose vådområde

Det nyomlagte vandløb, Fraugde Bæk, og ny træbro i forbindelse med nyt stisystem.

Opdateret 03-01-2017

By- og Kulturforvaltningen