Spring til indhold

Elevsamtaler

PUST tilbyder kortere terapeutiske samtaleforløb på op til 5 samtaler.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

PUST

Vindegade 18
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Projekt Pust

Det er primært studievejlederne på uddannelsesinstitutionerne, der henviser elever til psykologtilbuddet.

 

Årsager til, at du henvises til PUST

Der kan være mange grunde til, at elever kommer i kontakt med PUST.

  • Det kan dreje sig om psykologiske og eksistentieller problemstillinger, der handler om elevens personlige og sociale eksistens, hvor oplevelser af utryghed, isolation og personlig sårbarhed giver anledning til, at eleven ikke trives.
  • Det kan også være mere psykiatrinære problemstillinger, hvor eleven oplever angst, depressioner, skader sig selv eller oplever sig selv som foruroligende anderledes og splittet i sin hverdag – mere end ungdomstiden ellers giver anledning til.

Det er her vigtigt, at hjælpen tilbydes hurtigt. Derfor befinder PUST sig også fysisk på skolerne og har en udstrakt grad af samarbejde med de henvisende vejledere.

Samtalerne

Psykologerne arbejder i samtaleforløbet med eleven om fx bedre mestringsstrategier, større autonomi, relationskompetencer og fremadrettede refleksioner. Samtaleforløbet kan ikke indholdsdefineres, men er en aftale mellem psykologen og eleven, der i størst muligt omfang tager udgangspunkt i elevens virkelighed, ønsker og behov.

En typisk samtale med psykologen handler derfor om at undersøge, hvordan problemet opleves af eleven og med dette udgangspunkt blive klogere på, hvad der er i spil, og hvordan eleven fremadrettet bedre kan håndtere disse udfordringer.

Psykologsamtalerne afvikles i dagtimerne og foregår primært på skolen.

Love og regler

Samtalerne er underlagt tavshedspligt. Psykologen kan dog spørge eleven om tilladelse til at drøfte emner med fx en lærer/studievejleder/forældre, hvis psykologen anser dette for at være nyttigt for elevens situation.

Der kan i sjældne tilfælde være tale om forhold af en sådan karakter, at psykologens underretningspligt bliver aktuel. Det kan fx være, hvis psykologen bliver bekendt med forhold i hjemmet, hvor børn og unge under 18 år er udsat for vold, groft omsorgssvigt, seksuelle overgreb og lignende alvorlige forhold. Du kan læse mere her om psykologers tavshedspligt og underretningspligt på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

Eleven skal, hvis han/hun er under 18 år, have samtykke fra forældre til at følge et samtaleforløb i PUST. Dog kan den unge få 1-2 afklarende samtaler med psykologen uden forældres samtykke.

Opdateret 05-02-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen