Spring til indhold

Referat fra mødet i Samarbejdsforum den fra 8. september 2021

Referat af møde i Samarbejdsforum den 8. september 2021 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Referat af møde i Samarbejdsforum i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Mødedeltagere: 

Forældrerepræsentanter; Amalie Nielsen, Randi Eilschou, Carina Mosegaard Andersen, Susanne Arnsted, Anja Gammelgaard Petersen, Lise Christiansen, Maja Vangslev

Ungerepræsentanter: Kasper Skjoldaa, Maja Mørk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:
Jane Findahl, Koncernchef
Kirsten Haaning, Områdechef, Uddannelse 1
Jacob Knudsen, Områdechef, Uddannelse 2
Janni Ellegaard, Konstitueret leder, Ungerådgivningen 3
Lars Balle Jensen, Chefkonsulent (Referent) 

 1. Velkomst og præsentation
 2. Gennemgang af kommissorium v. Kirsten Haaning

  Kirsten Haaning præsenterede kommissoriet for Samarbejdsforum.

  Udgangspunktet for Samarbejdsforum er, at det skal dække borgere i alderen 15-30 år.

  I Samarbejdsforum skal der være 6-8 pårørende og unge i målgruppen. Der er på nuværende tidspunkt mulighed for at udpege endnu en deltager, da der aktuelt er syv medlemmer.

  Fra Odense Kommune deltager områdechef Jacob Knudsen, områdechef Kirsten Haaning samt afdelingslederen for Ungerådgivningen 3 i Samarbejdsforum. Derudover deltager relevante koncernchefer og afdelingsledere efter behov.

  Der lægges op til, at kommissoriet evalueres i 2022. Flere deltagere opfordrede til at invitere en mandlig pårørende til at deltage i Samarbejdsforum. Flere deltagere foreslog at drøfte dels formidlingen af arbejdet i Samarbejdsforum og dels Odense Kommunes generelle kommunikation på området.

  Deltagerne er gået i gang med at oprette en Facebookgruppe og det blev derudover aftalt at drøfte følgende to temaer på et kommende møde:

  A) Formidling af arbejdet i samarbejdsforum
  B) Kommunikation generelt mellem forvaltning og borger + transparens ift. tilbud og muligheder

  Under temaet formidling af arbejdet i samarbejdsforum blev følgende emner foreslåede:

  Kan der henvises til Samarbejdsforum i officielle henvendelser fra Odense Kommune?

  Kan forældrerepræsentanter få en fælles postkasse, som borgere kan henvende sig til?

  Link på Odense Kommunes hjemmeside med information om samarbejdsforum  

  Kan der oprettes flere kommunikationslinjer til forvaltningen? Lige nu er det ikke muligt at ringe til forvaltningen.

  Under temaet kommunikation generelt mellem forvaltning og borger blev følgende emner foreslået: 

  Hvordan kan det kommunikeres tydeligere til borgerne, hvilke muligheder og ”varer” Odense Kommune har på hylderne?

  Hvordan kan det tydeliggøres, hvor man som borger kan henvende sig, hvis eksempelvis ens barn har det dårligt?

  Kan links til de forskellige muligheder kommunikeres via eksempelvis eboksmeddelelser fra Odense Kommune?  

  Følgende blev aftalt:

  Forvaltningen undersøger frem mod næste møde hvilke overordnede rammer der er for ekstern kommunikation i Odense Kommune.

 3. Præsentation af Ungestrategien v. Jane Findahl

  Jane Findahl præsenterede Odense Kommunes Ungestrategi 2021.

  Der blev spurgt ind til, om der er lavet handleplaner ift. fritidsaktiviteter. Dette bekræftede Jane Findahl.  

  Der blev derudover spurgt ind til, om der i strategien bliver arbejdet med siloopdeling. Både faglig og økonomisk siloopdeling. Dette blev ligeledes bekræftet af Jane Findahl.

 4. Ungestrategien – drøftelse af konkrete tiltag

  Ungestrategien blev drøftet. Samarbejdsforum gjorde særligt opmærksom på følgende:

  - At læseren kan få et forkert billede af strategien, hvis man alene læser overskrifterne. Fx kan overskriften ”Et selvstændigt voksenliv” på nogle i målgruppen virke som en trussel i stedet for et løfte – (Betyder det at kommunen tager min bostøtte fra mig?)

  - Billedsiden: Der er ingen med synlige handicaps. Billedsiden virker generelt ikke til at afspejle strategiens målgruppe.

  - På indholdsdelen er der tale om fine hensigtserklæringer, men der efterlyses mere konkret, hvordan fx færre sagsbehandlerskift konkret skal opnås?

  - Generelt efterspørges mere konkrete bud på, hvordan implementeringen af strategien sikres i hverdagen herunder hvordan eksempelvis tværfagligt samarbejde sikres.  

  - Eksemplerne i strategien tager meget afsæt i fysiske handicaps der er lige til. En funktionsnedsættelse som fx autisme er ofte mere kompliceret. Her kan dagsformen være meget afgørende og dagsformen kan ikke nødvendigvis afkodes på de korte besøg som en bostøtte har.

  - Det at være med til at bestemme kan for autister virke som en trussel

  - Det er vigtigt at have familien for øje i indsatserne. En ting er at hjælpe fx en borger med autisme, men det er vigtigt at være inde over forældrene og endnu vigtigere søskende.  

  - Generelt gav deltagerne i Samarbejdsforum udtryk for, at det er svært at genkende de input, der er givet til strategien. Der blev i den forbindelse efterspurgt en mulighed for at Samarbejdsforum bruges til at kvalificere produkter og kommunikation  


  Kirsten Haaning og Jacob Knudsen takkede for tilbagemeldingerne fra Samarbejdsforum. Tilbagemeldingerne vil indgå i det fremtidige arbejde med implementeringen af strategien samt i fremtidige udviklingsprocesser. 

 5. Tilbagemelding på forespørgsel vedr. Børnelinealen v. Jacob Knudsen

  Janni Ellegaard redegjorde for, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke anvender Børnelinealen Samarbejdsforum udtrykte tilfredshed med, at forvaltningen ikke anvender Børnelinealen. 

  Det blev aftalt, at Janni Ellegaard deltager på næste møde og fortæller om Børnesagsforløb og tragtmodellen. 

 6. Drøftelse af ny forældrerepræsentant i Samarbejdsforum

  Det blev aftalt, at forvaltningen arbejder videre med at udpege en mandlig pårørende til at deltage i Samarbejdsforum. Derudover skal valgperioden for medlemmer af Samarbejdsforum tilføjes i kommissoriet.

 7. Næste møde

  Det blev foreslået, at følgende punkter sættes på dagsordenen på de kommende møder:

  Formidling af arbejdet i samarbejdsforum
  Kommunikation generelt mellem forvaltning og borger
  Børnesagsforløb og Tragtmodellen
  Sparring om Cafémøde
  Kommunal indsats for unge under 25 år (Ny lovgivning)

  Dato for næste møde i Samarbejdsforum: 

  Onsdag den 15. december
  Kl. 17.00 – 20.00
  Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)
  Rismarksvej 80
  5200 Odense V 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen