Spring til indhold

Dit forløb

Når du er sygemeldt og i kontakt med Odense Kommune tilrettelægges dit forløb i samarbejde med dig og under hensyntagen til din helbredsmæssige situation.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Oplysningsskema

Du skal selv indberette dit sygefravær til os via virk.dk/Nemrefusion, inden der er gået 14 dage fra din første sygedag. Derefter sender vi et oplysningsskema til dig, som du skal udfylde.

Du skal oplyse, hvor lang tid du forventer, at sygemeldingen vil vare, og give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover. Vi bruger oplysningerne til at få den bedst mulige indsigt i din situation, for bedst muligt at kunne hjælpe dig i dit sygdomsforløb.

 

Forventet syg i under 8 uger?

Forventer du, at du er raskmeldt inden for 8 uger, så vil du ikke skulle til samtale hos Odense Kommune. Du kan dog forvente at blive ringet op af en sagsbehandler fra Sygedagpengeudbetalingen for at følge op på din raskmelding.

 

Syg i mere end 8 uger?

Du skal indgå i et opfølgningsforløb, hvis dit sygdomsforløb forventes at vare mere end 8 uger. 

 

Som udgangspunkt vil du modtage et opkald fra Forebyggelse & Tidlig kontakt, der vil orientere dig om dit videre forløb hos Odense Kommune. De giver dig råd og vejledning og vil forsøge at besvare dine eventuelle spørgsmål.

 

Obligatorisk lægeerklæring

Når du er sygemeldt mere end 8 uger anmoder vi om en lægeerklæring fra din egen læge, der indeholder din læges vurdering af din sygdom og situation.

Din læge har også mulighed for at kommentere din mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. Din læge sender lægeerklæringen til os, inden du skal til den første samtale hos os. Din læges vurdering af din situation hjælper os til bedst muligt at kunne hjælpe dig.

 

Førstegangssamtale med beskæftigelsesrettet fokus

Ved samtalen lægger vi sammen en plan for, hvordan du kan vende tilbage til dit arbejde eller være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du får også information om dine rettigheder og pligter samt orientering om ferieregler når du modtager sygedagpenge.

 

Hvis det viser sig undervejs, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan komme tilbage i ordinære ansættelse eller at din situation kræver en længerevarende tværfaglig indsats, kan der være mulighed for, at din situation drøftes på rehabiliteringsteamet.

 

Jobafklaringsforløb

Du overgår til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig pga. din sygdom efter 22 uger, og vi efter en revurdering træffer afgørelse om, at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges.

 

Du modtager ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau uden hensyn til, om du har formue eller en ægtefælle/samlever.

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i flere forløb, hvis vi vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Under jobafklaringsforløbet modtager du en individuelt tilpasset og tværfaglig indsats fra Odense Kommune.

 

Læs mere om jobafklaringsforløb her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen