Spring til indhold

Ændret praksis for fastsættelse af personlig assistance timer

Har din virksomhed inden for de sidste tre år haft ansat en medarbejder, der arbejdede mere end 37 timer, og haft udgifter til personlig assistance udover bevillingen, kan du måske få genoptaget din sag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hidtidig og nuværende praksis

Ankestyrelsens hidtidige praksis indebar, at tilskuddet til personlig assistance til borgere med handicap skulle nedsættes forholdsmæssigt, hvis den ansatte/den selvstændige arbejdede mere end 37 timer om ugen.

Ankestyrelsen har med principafgørelse 31-20 ændret praksis for udmåling af personlig assistance til borgere med handicap. Den nye praksis betyder, at der kan bevilges op til 20 timers personlig assistance om ugen, hvis den ansatte/den selvstændige arbejder minimum 37 timer om ugen. Der skal således ikke længere ske en nedsættelse af timetallet i forhold til arbejdstiden.

 

Betingelser for genoptagelse

Den nye principafgørelse indebærer, at Odense Kommune tager stilling til genoptagelse af sager, som er truffet i overensstemmelse med den tidligere praksis.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Odense Kommune skal genoptage din sag om bevilling af personlig assistance:

  1. Den ansatte/den selvstændige har haft en ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer
  2. Ankestyrelsen og/eller kommunen har fastsat den ansattes/den selvstændiges bevilling af tilskud til personlig assistance til mindre end 20 timer pga., at borgerens ugentlige arbejdstid har været mere end 37 timer, og
  3. Bevillingen har været gældende på et tidspunkt fra den 9. oktober 2017 og frem til i dag
  4. Som arbejdsgiver kan du godtgøre at have udgift til personlig assistance for de timer, som der ikke er givet tilskud til pga. den forkerte praksis

Din sag skal ikke genoptages, hvis der ligger en faglig grund til, hvorfor du har fået bevilget mindre end 20 timers personlig assistance om ugen, fx. pga. den konkrete funktionsnedsættelse.

 

Hvordan får du genoptaget din sag?

Hvis din sag opfylder ovenstående betingelser, eller hvis du er i tvivl, om din sag falder inden for rammerne af praksisændringen, skal vi bede dig kontakte Job & Funktion hos Odense Kommune. Du finder kontaktoplysninger i højre side.
Opfylder din sag betingelserne, vil du få efterbetalt dine penge.

 

Hvorfor skal du selv henvende dig?

Grundet tidligere registreringspraksis har Odense Kommune desværre ikke mulighed for at identificere de få sager, som skal genoptages. Med vores nye registreringspraksis har vi flere informationer til rådighed, som muliggør større indsigt i enkeltsager.

 

Fælles tolkning af lovgivningen

På lige fod med alle andre kommuner har Odense Kommune fulgt Ankestyrelsens hidtidige praksis, ligesom Ankestyrelsen så sent som sidste sommer selv tolkede loven efter samme praksis. Med den nye afgørelse har vi nu ændret retningslinjerne og handler efter den nye praksis, hvor virksomheder/selvstændige kan få bevilget op til 20 timers personlig assistance om ugen til ansatte/selvstændige, der arbejder minimum 37 timer om ugen.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen