Spring til indhold

Regler for kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp, så har du pligt til at deltage i indsatser og til at oplyse kommunen om alle forhold, der kan have betydning for hjælpens størrelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Din pligt til at oplyse om dine forhold gælder uanset, om vi kan få oplysningerne ad anden vej. Du har ret til at få rådgivning med hensyn til afklaring af økonomi samt fremtidige forhold i øvrigt.

 

I forbindelse med bevilling af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, vil du som udgangspunkt skulle deltage i indsatser, der har til formål at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet.

 

Du har pligt til at påtage dig ethvert rimeligt tilbud om arbejde. Du har også pligt til at tage imod et hvert rimeligt tilbud om aktivering på en arbejdsplads, uddannelsestilbud og kurser m.v., der kan forbedre dine fremtidige erhvervsmuligheder. 

 

Hvis du skal modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp er det bl.a. også en betingelse:

  • at dit forsørgelsesbehov ikke kan dækkes af dagpenge eller andre indtægter
  • at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af formue
  • at såvel dine, som eventuelle ægtefælles, arbejdsmuligheder er udnyttet

Hvilken betydning har andre indtægter for min kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

Som hovedregel fratrækkes alle indtægter både dine egne og din ægtefælles. Der ses dog bort fra et beløb pr. arbejdstime, maksimalt 160 timer pr. måned. I 2020: kr. 27,84 pr. udført arbejdstime før skat. Dette gælder uanset, om der er tale om arbejdsindtægt eller indtægt som led i aktivering.

Personer, herunder ægtefæller, der modtager eller ønsker at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp alene på grund af ledighed, og som sideløbende har deltidsarbejde, skal fra dag til dag kunne ophøre med den hidtidige deltidsbeskæftigelse for at kunne tage et job med flere timer. Hvis der efter ansættelseskontrakt ikke er ret til ophør fra dag til dag, eller arbejdsgiver ikke ønsker at udstede frigørelsesattest i forbindelse med deltidsarbejde, vil kontanthjælp eller uddannelseshjælp ikke kunne udbetales.

 

Der er visse undtagelser for frigørelsesattest, afhængig af deltidsarbejdsindtægtens størrelse. Oplysning om disse regler kan fås ved henvendelse til kontanthjælpssagsbehandler.

 

Der foretages bl.a. ingen fradrag i kontanthjælpen og uddannelseshjælp for følgende indtægter:

  • Invaliditetsydelse og invaliditetstillæg, som ydes efter lov om social pension
  • Erstatninger for skade af ikke-økonomisk art, f.eks. for varigt mén og for svie og smerte
  • Indtægter, som vedrører visse erstatninger for tab af erhvervsevne som følge af personskade
  • Indtægter for børn under 18 årBeskæftigelses- og Socialforvaltningen