Spring til indhold

Danskbonus

Flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, og som ikke modtager integrationsydelse, kan ansøge om en danskbonus. Du kan læse mere om kriterierne for at få danskbonus herunder.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kontanthjælp Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

Danskbonus efter integrationsloven

Flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, og som ikke modtager integrationsydelse, kan ansøge om en danskbonus. Denne bonus er et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018).

Kriterier for at få danskbonus efter integrationsloven
Du skal være enten flygtning eller familiesammenført
Du må ikke modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Du skal kunne dokumentere, at du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve, efter den 1. januar 2018.
Du må ikke tidligere have opnået ret til dansktillæg/danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik.  

Du kan læse nærmere om kriterierne herunder  

Hvis du søger om hjælp i særlige tilfælde, vil danskbonus blive medregnet i vurderingen af dit økonomiske behov.  

Udfyld ansøgningen til Danskbonus her

Ansøgning til Danskbonus kan sendes digitalt via din E-boks eller afleveres i receptionen på Tolderlundsvej 2.
 
 
Uddybelse af kriterier for at få danskbonus efter integrationsloven
 
Du skal være omfattet af integrationslovens § 2, stk. 2 eller § 2, stk. 3. Det betyder, at du skal være enten flygtning eller familiesammenført
- Flygtning med opholdstilladelse efter en af de følgende bestemmelser i udlændingeloven 
§ 7
§ 8
§ 9 b
§ 9 c, medmindre du er familiesammenført eller indvandrer
§ 9 e

eller
- Familiesammenført med opholdstilladelse efter en af de følgende bestemmelser i udlændingeloven
§ 9
§ 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en person, der ikke er indvandrer

 

Du må ikke modtage hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at du ikke må modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 
Du skal kunne dokumentere, at du har bestået prøve i Dansk 2 eller FVU-læsning, trin 2 eller en tilsvarende eller højere prøve. Du kan se mere om, hvilke prøver, der giver ret til danskbonus i Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven § 3 
Du skal kunne dokumentere, at prøven er bestået efter 1. januar 2018.
Du må ikke tidligere have opnået ret til dansktillæg/danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik.  
 
 
Flygtning, familiesammenført og indvandrer, definitionen i integrationslovens § 2:
§ 2. Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. stk. 2, familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 3, og indvandrere, jf. stk. 4.
 
   Stk. 2. Ved en flygtning forstås i denne lov:
1)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8,
2)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, 
3)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, medmindre udlændingen er omfattet af stk. 3 eller 4, eller 
4)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 e. 
 
   Stk. 3. Ved en familiesammenført udlænding forstås i denne lov:
1)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller 
2)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, som ikke er omfattet af stk. 4. 
 
   Stk. 4. Ved en indvandrer forstås i denne lov:
1)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, 
2)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 i-9 l, 
3)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 p, 
4)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 4, 
5)  en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 d, 
6)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, 
7)  en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er omfattet af nr. 4-6, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 m eller 9 n eller § 9 q, stk. 2, 
8)  en udlænding, som uden at være omfattet af nr. 9 har fast, lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1, eller 
9)  en udlænding, som har ophold her i landet i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.

Opdateret 13-11-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen