Spring til indhold

Regler for kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp, så har du pligt til at deltage i indsatser og til at oplyse kommunen om alle forhold, der kan have betydning for hjælpens størrelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du skal modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp er det bl.a. også en betingelse:

  • at dit forsørgelsesbehov ikke kan dækkes af dagpenge eller andre indtægter
  • at forsørgelsesbehovet ikke kan dækkes af formue
  • at såvel dine, som eventuelle ægtefælles, arbejdsmuligheder er udnyttet

Hvilken betydning har andre indtægter for min kontanthjælp eller uddannelseshjælp?

Hvis du – eller din eventuelle ægtefælle – har indtægter, bliver de trukket fra i kontanthjælpen. Indtægter fratrækkes som hovedregel krone for krone. Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 28,40 kr. (2021) og 28,66 (2022) pr. udført arbejdstime, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

Personer, herunder ægtefæller, der modtager eller ønsker at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp alene på grund af ledighed, og som sideløbende har deltidsarbejde, skal fra dag til dag kunne ophøre med den hidtidige deltidsbeskæftigelse for at kunne tage et job med flere timer. Hvis der efter ansættelseskontrakt ikke er ret til ophør fra dag til dag, eller arbejdsgiver ikke ønsker at udstede frigørelsesattest i forbindelse med deltidsarbejde, vil kontanthjælp eller uddannelseshjælp ikke kunne udbetales.

 

Der er visse undtagelser for frigørelsesattest, afhængig af deltidsarbejdsindtægtens størrelse. Oplysning om disse regler kan fås ved henvendelse til kontanthjælpssagsbehandler.

 

Der foretages bl.a. ingen fradrag i kontanthjælpen og uddannelseshjælp for følgende indtægter:

  • Invaliditetsydelse og invaliditetstillæg, som ydes efter lov om social pension
  • Erstatninger for skade af ikke-økonomisk art, f.eks. for varigt mén og for svie og smerte
  • Indtægter, som vedrører visse erstatninger for tab af erhvervsevne som følge af personskade
  • Indtægter for børn under 18 årBeskæftigelses- og Socialforvaltningen