Spring til indhold

Økonomiske forhold når du er syg og ledig

Læs om dine økonomiske forhold, når du er ledig og ramt af sygdom.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Refusion og Sygedagpenge

Egeparken 2A
5540 Odense NØ
63 75 83 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sygedagpenge Udbetaling - for borgere
Fleksløntilskud - for borgere
Jobafklaring Udbetaling - for borgere
Ledighedsydelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-15.00

Under de første 14 dages sygdom vil du modtage din sædvanlige ydelse, hvis du:

 • er dagpengeberettiget
 • medlem af en a-kasse
 • har afsluttet en uddannelse på mindst atten måneder inden for den sidste måned

Hvis dit sygdomsforløb varer mere end fjorten dage, vil du efter de første fjorten dage få udbetalt sygedagpenge fra Odense Kommune. Du vil få udbetalt sygedagpenge fra den første fraværsdag efter, at din ret til din sædvanlige ydelse hos A-kassen ophører.

 

Er du ikke oprettet på jobnet.dk på din første sygedag, skal du kontakte arbejdsgiverrefusion & Sygedagpengeudbetaling.

  

Sygedagpenge udbetales bagud.

 

Ophør af sygedagpenge

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager vi en revurdering af din situation, hvor vi tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.

 

Det sker efter følgende kriterier:

 • Om det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 • Om det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne
 • Om du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
 • Om kommunen har påbegyndt en sag, der skal behandles hurtigst muligt med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb
 • Om du som sygedagpengemodtager er sygemeldt på grund af en alvorlig, livstruende sygdom
 • Om der på revurderingstidspunktet er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet (evt. midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
 • Om der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

Hvis vi vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom, vil du overgå til et særligt jobafklaringsforløb.

 

Du kan miste retten til sygedagpenge 

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • Hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion (i forbindelse med, at du afviser lægebehandling)
 • Hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • Hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • Hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere fraværet
 • Hvis du er blevet ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 og din ansættelse ophører under sygefraværet 

Gældsrådgivning - gratis, uvildig og fortrolig rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen