Spring til indhold

Hvad betyder de vigtigste begreber?

Her kan du læse mere om, hvad de vigtigste begreber betyder inden for udbetaling af sygedagpenge.

Man kan normalt kun modtage sygedagpenge i en begrænset periode, i dag 22 uger (tidligere 52 uger).

 

Revurderingstidspunkt og varighedsbegrænsning betyder det samme

Før lovændringen den 1. juli 2014 hed det "varighed" eller "varighedsbegrænsning". Det blev erstattet af "revurdering" ved lovændringen. Begreberne handler om, hvad kommunen skal gøre, når en borger har modtaget sygedagpenge i en begrænset periode.
Når perioden er ved at være forbi, skal kommunen tage stilling til (revurdere), om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge, eller om kommunen skal tilbyde hjælp efter en anden lovgivning. Revurderingen skal ske, inden tidsbegrænsningen indtræder.

Kommunen skal vurdere, om borgeren opfylder en eller flere af betingelserne for at få sygedagpengeperioden forlænget og træffe afgørelse om det. Opfylder borgeren ikke betingelserne, skal kommunen tage stilling til hvilken hjælp, der så skal sættes i stedet for sygedagpenge. Det kan for eksempel være et jobafklaringsforløb.

 

Tilbagevirkende kraft 

Tilbagevirkende kraft betyder, at kommunens afgørelse om at standse udbetaling af sygedagpenge skal have virkning før den dag, hvor borgeren modtager afgørelsen.

Forældelse 

Kommunen skal ved behandling af en sag om genoptagelse tage stilling til spørgsmålet om forældelse. Det skal ske efter reglerne i lov om forældelse af fordringer. De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter 3 år.

Spørgsmål om forældelse afgøres konkret i hver enkelt sag. Der kan f.eks. være spørgsmål om, forældelsesfristen er blevet afbrudt.

Modregning 

Kommunen skal tage stilling til, om der skal ske modregning, hvis borgeren har fået udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om. Man kan ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen