Spring til indhold

Ændret praksis for ophør af sygedagpenge

Har du fået standset din sygedagpengesag, før du modtog et brev om, at pengene ville stoppe, så kan du måske få genoptaget din udbetaling.

Test: Find ud af om du kan få genoptaget din sag

Du kan gennemføre en lille test og finde ud af, om du kan få genoptaget din sygedagpengesag. Testen er kun vejledende, og du har ret til at søge om genoptagelse uanset udfaldet af testen.

 

Tag testen (åbner som PDF). 

 

Om den ny praksis 

Ankestyrelsen har efter en dom i Østre Landsret truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.

Hvis du har været sygemeldt, og kommunen har raskmeldt dig med tilbagevirkende kraft, så skal kommunen tage stilling til, om der er grundlag for at efterbetale sygedagpenge frem til det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse.

Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

 

Hvad betyder det, hvis du får genoptaget din sag?

Odense Kommune skal tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft i forbindelse med raskmelding.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset.

 

Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig umiddelbart efter dine sygedagpenge blev stoppet.

 

Hvis du har fået udbetalt andre sociale ydelser, eksempelvis kontanthjælp, i den periode, som kravet om efterbetaling vedrører, så skal der tages stilling til, om denne ydelse skal modregnes. Det kan betyde, at dit krav på efterbetaling af sygedagpenge bliver mindre eller helt bortfalder. Det skyldes, at du ikke må få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid. 

 

Hvad hvis din sag er flere år gammel?

Kravet på de enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes efter 3 år.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit krav er forældet, kan du henvende dig til Odense Kommune.

 

Hvordan får du genoptaget din sag? 

Du skal selv kontakte kommunen eller Ankestyrelsen, hvis du ønsker at din sag skal genoptages. Kommunerne og Ankestyrelsen har nemlig ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages.

 

Hvem skal du kontakte for at bede om at få din sag genoptaget?

Hvis Odense Kommune sidst har truffet afgørelse i sagen, og du stadig bor i Odense Kommune, skal du rette henvendelse til Odense Kommune - se kontaktoplysninger øverst på siden.

Hvis Odense Kommune sidst har truffet afgørelse vedrørende stop af sygedagpenge i din sag, men du nu bor i en anden kommune, så skal du henvende dig til den kommune, hvor du nu bor, og bede om at få din sag genoptaget. 

 

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. Du skal derfor kontakte Ankestyrelsen, telefon 33 41 12 00, e-mail: sikkermail.aalborg@ast.dk 

 

Hvad betyder de vigtigste begreber?

Her kan læse mere om, hvad "tilbagevirkende kraft" og andre vigtige begreber betyder for din sag.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen