Spring til indhold

Støtte til køb af bil (Handicapbil)

Du kan søge om lån til køb af bil ved Odense Kommune, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes.

OBS! Bilproducenter kan ikke følge med!

Som resten er verden, er vi også påvirket af Corona krisen.
Desværre kan det give ekstraordinære lange sagsbehandlingstider hos bilteamet i Odense Kommune.
Bilproducenterne har problemer med at få leveret reservedele og mikrochips til bilerne.
Det kan give forsinkelser i sidste ende.

Vi arbejder på højtryk, og følger selvfølgelig lovgivningen på området.
Ring eller skriv til os, hvis du har spørgsmål.

 

Odense Kommune kan bevillige et rentefrit lån op til 201.000 kr. (2022 sats, hvoraf du skal betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en indkomst over 239.000 kr. (2022 sats), forhøjes den del, du skal tilbagebetale.


Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, hvis det vurderes, at du har behov for en større bil, eksempelvis en minibus. Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om der bevilget støtte til køb af bil eller selv ønsker at købe en bil.

Det er et krav at:

 • Politiet stiller krav om det
 • Hvis dit helbredsforhold i øvrigt taler for det
 • Hvis det letter din placering i bilen
 • Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 27.820 kr. (2022 sats). Automatgearet skal som udgangspunkt også holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.

Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 3.000 kr. pr. måned.

Inden du søger om støtte til køb af bil, bedes du se denne film:

 

 

Hvem kan få støtte til køb af bil

For at få støtte skal du eller dit barn have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes.

 

Bemærk: Hvis du er forælder eller plejeforælder til et barn med handicap, kan du søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Du kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger. Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov med videre, der er afgørende for støtten.

 

Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt være udtømte, før din funktionsnedsættelse kan betragtes som varig, og din transport må ikke kunne løses på andre måder end med egen bil.

 

For at være berettiget til støtte til bil, skal dit kørselsbehov være betydeligt og ikke kunne løses på anden vis med for eksempel el-køretøj, Flextrafik, Handicapkørsel eller Sygesikringskørsel. Det er således ikke alene din funktionsevne, der ligger til grund for afgørelsen.

 

Odense Kommune lægger vægt på følgende

 1. Hvis du skal bruge bilen til og fra uddannelsessted, skal din uddannelse være af et vist niveau og sigte mod arbejde
 2. Hvis du skal bruge bilen til at komme til dit arbejde, skal du have et fast arbejde
 3. Hvis du skal bruge bilen til fritid og trivsel, skal det dokumenteres, at din transport ikke kan løses med andre kørselsordninger

 

Hvem kan ikke få støtte til køb af bil?

Du kan ikke få lån til en bil, hvis:

 • Dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort
 • Din kørsel typisk er til læge, fysioterapi og indkøb
 • Dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, eksempelvis Flextrafik, Handicapkørsel eller Sygesikringskørsel
 • Dit kørselsbehov kan klares med et mindre transportmiddel, eksempelvis et el-køretøj.

Odense Kommune kan / skal ikke tage hensyn til, hvis:

 • Du tidligere har fået bevilliget støtte til bil
 • Du ikke har økonomi til at købe ny bil
 • Du ikke har plads til eksempelvis dit el-køretøj i din bil
 • Du har langt til nærmeste busstoppested

 

Sådan søger du om støtte til en handicapbil

Du skal kontakte Odense Kommunes bilteam på tlf.nr. 65 51 35 06 eller 65 51 35 17.

Odense Kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes. Desuden vil Odense Kommune vurdere, om dit transportbehov kan dækkes på anden vis, eksempelvis med muligheden for at anvende andre kørselsordninger, herunder Flextrafik, Handicapkørsel, Handicapservice hos DSB, sygesikringskørsel, kørsel til og fra sygehus eller ved at anvende cykel eller hjælpemidler som eksempelvis rollator, el-køretøj med videre.

 

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om en handicapbil, skal du selv være med til at skaffe de oplysninger, der kan oplyse og belyse din sag med eksempelvis kørselsdagbog.

 

Afgiftsfritagelse

Du kan søge om afgiftsfritagelse for grøn ejerafgift (vægtafgift), brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, samtidig med at du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfritagelse, er det ikke et krav, at der er ydet lån til bilen, men du skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil.

 

Hvad kan der ikke ydes støtte til?

 • Biler, som ikke vurderes egnede
 • Leasingbiler, kundebil eller firmabil
 • Generel drift, herunder brændstofforbrug
 • Vedligeholdelse af bil, herunder serviceeftersyn
 • Reparationer, der ikke har med særlig indretning af gøre
 • Ansvarsforsikring/kaskoforsikring af bilen
 • Udligningsafgift, hvis bilen er dieseldrevet

 

Hvornår kan du søge om udskiftning af bil?

Du kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 8 år efter registrering af en bil, hvortil der er ydet støtte.

I ganske særlige tilfælde kan der ydes støtte, før 8 års perioden udløber, for eksempel når:

 • Synsvirksomhed kan dokumentere, at udskiftning af bilen er nødvendig
 • Bilen er totalskadet
 • Bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af din funktionsevne
 • Bilen ikke kan repareres
 • Synsvirksomhed kan dokumentere, at udgiften til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt stor

Du har ikke automatisk ret til at få en ny bevilling ved genansøgning om støtte til køb af bil.

Ældre- og Handicapforvaltningen